این پست را می خواهم چیزی بگویم اما حذفش می کنم ...جایش اینجا نیست.

شاید اس ام اس کنم ....شاید هم نگهش دارم پیش خودم ...بعدها بیاورمش در همان دفتر صورتی که برایم خریدی....این هم فکر بدی نیست !

راستی فقط چیز:

 می ترسم این روزها که چشم از آسمان بر نمی داری و این همه ستاره ستاره می کنی و دوستش داری .....چراغهای هواپیماهای از رده خارج باشد نه یک ستاره واقعی..................!!

ببخش این قدر تلخ گفتم !

/ 2 نظر / 10 بازدید
مانی کوچولوی تنها

شايد همين نور اندک هواپيماهای از رده خارج راه را برای اويی که تو را ميخواهد نه کاملاْ که تا اندازه ای فقط تا اين حد که خط چين های بريده بريده ی مصطهلک خيابان ديده شوند را روشن کنند. شايد بتواند در اين کورسو فقط گوشه ای از دوست داشتن را تجربه کند که همين اندک دوست داشتن هم دوست داشتنی است برای کسی که ميخواهد دوست بدارد. همين...

فرياد

سلام. هر ازگاهيرد ميشوم ای اينوبلاگ هايی که روزی همدم سختی های من در دالانهای بزرگی بود... خوشحالم که وقتی باز هم سر ميزنم بعضی ها بوی تازگی ميدهند...مثلال چند روز قبل و بعضی ها هم که مثل من بوی خاک ميدهند...