تمام

چطور دلشان امد با خانه ي أمن من اينطور كنند

پرشين بلاگ تو براي چندمين بار باعث شدي پشيمون باشم از اينكه به محصول ايراني اعتماد كردم

چندين پستم حذف شد و نميدانم كجا رفت

به نظرم تنها راه باقي بستن اين وبلاگ است

اهاي ادمها كه سالها مرا خواندين اينجا اخر من است اگر هنوز مرا خواستيد حتما راهي براي دانستنم پيدا خواهيد كرد

خداحافظ جواني من

خداحافظ عاشقي من

خداحافظ خانه ي خاطرات

بايد روزي خودم براي جانا انچه گذشت را تعريف كنم


/ 0 نظر / 184 بازدید