فاصله همیشه بد نیست....نبودن گاهی خوب است...آنقدر خالی ام که انگار راهی جز ساختن خودم باقی نمانده...یعنی این من را فرو بریزم و یکی دیگر را از نو بنا کنم....طوری بسازمش : او که مهربان است و عاشق ، را دوست بدارد و از تو بیزار باشد !

چند وقتی می شود نزدیکی همین خانه دستهایت و آغوشت را گم کردم و پایان من این جا شد !!

معتاد بودم به تو و ترکت درد دارد.....درد !!

 

/ 0 نظر / 6 بازدید