غمگین که باشی...هیچ چیز خوشحالت نمی کند....

حتی جشن کوچک و دل نشین بچه های استخر ...پچ پچ هایی که از چند روز قبل شروع شده بود و حالا هم کیک و صدای جیغ جیغشان....نگاههاشان که می خندند به تو و باخود فکر می کنند چه روز خوبی را ساختند برایت امروز....

اینها شیرین است اما درونت که غمگین باشد...هیچ چیز خوشحالت نمیکند

بعد من میمانم و  جای سخت قضیه که باید تظاهر کنی خوشحالی...لبخند گنده تحویل تک تکشان بدهی و ابراز خوشنودی کنی که سالروز تولدت است ...تولدی که این روزها بیشتر از همیشه آرزو می کنی کاش نباشد و نیاید و اصلا از روز اول وجود نداشته باشد !! 

:
:
:

پ ن :  از همه متنفرم...!!

/ 2 نظر / 7 بازدید
صفا

[گل]

چکاوک

وقتی باران بارید همه چیز را با خود شست جز دل تنگ مرا