از بس فکر می کنم همه کارهای سخت شرکت را تو مجبوری که انجام بدهی ....می خواهم آسان ترین چیز دنیا باشم تا برای داشتنم اذیت نشوی...دیگر به من فکر نکنی و سیگار کمتر بکشی ...نگران نباش ..من اینجام و ساده ام....داشتن من تنها چیزی ست که لازم نیست برایش تلاش کنی...هرچه بخواهم کس دیگری هست که انجامش دهد و هرچه از تو می خواستم قبل ترها برایم انجام دادی ...چیزی نیست ....من آرام و ساکن ام...تا وقتی تو هستی!!

:

:

من فقط هستم و  تو فقط باش  !!

/ 1 نظر / 7 بازدید

باورت میشه نمی دونم چی بگم؟ تو ... تو... تو انقد عزیزی که تو اندازش موندم ...