د ل س ن گ !

چقدر چیزهای خوب این دنیا کم است ...آنقدر کم که کاش میشد همه ی خوب های گذشته را جمع کرد و کپی کرد و گذاشت یه گوشه و نگهشان داشت و نگاهشان کرد...

کاش میشد !

فقط محض دل خوشی !

:

:

پ ن : دو سه روزیست عجیب احساس چاقی می کنم ....وزنه می گوید تغییری نکردم...با این حال امروز از صبح  فقط چند لیوان شیر خوردم...اما احساسم هنوز خوب نشده ، انگار که روحم سنگین شده باشد!!

پ ن ٢: و گاه من تمام شده است این روزها !!

 

/ 0 نظر / 9 بازدید