مرد که تو باشی....زن بودن خوب است !!

از میان همه ی مذکرهای دنیا فقط کافیست پای تو درمیان باشد..نمیدانی برای تو خانوم بودن چه کیفی دارد!!

:

 

:

پ ن :تو قول بده باز برایم شعر بگویی...قول می دهم تا ابد خانومت بمانم لبخند

 

/ 0 نظر / 6 بازدید