دل تنگیهای امروزم را مشق میکنم برایت...!

باز هم جمعه...این جمعه های بی تو !! این هفته با بقیه هفته ها فرق دارد ....بیشتر می خواهمت و بیشتر نیستی انگار....

خوشبحال تو...خوشبحال تو که خوشحالی...که با احساست درگیر نیستی...که میدانی چه میخواهی و چه کسی را نمیخواهی....

ومن اینجا هنوز نمیدانم کدام کار را باید انجام بدهم تا درگیری های خودم با خودم تمام شود و تکلیف آدمهای دور و برم چیست که تا این همه نا آرامم....؟!!
بگذار سکوت را انتخاب کنم....سکوت و چند نقطه را......درست مثل خودت !  بگذار باشم اما به سبک تو...یعنی باشم و دوستت نداشته باشم  !

این برایم خوب است...تنها کاری که برای تلخی ام لازم است و در نخواستن ات یاری ام میکند...

از امروز ...از همین جمعه شروع شد...نخواستن و نداشتن ات !! 

:
:

 

پ ن : سردی این پست..از سرمای وجودم است...نمی دانی سرما که به جانم می افتد ، جز با گرمای آغوش تو ...دیگر با داغی آتشفشان هم گرم نمیشوم !!

بغلم کن !!

/ 0 نظر / 2 بازدید