تکِ پیک را نشانم میدهد و میگوید : ببین....راست میگویم....دلش برایت تنگ شده و بیشتر از آنچه فکر کنی دوستت دارد....!

نگاهش میکنم و لبخند میزنم.....آرام پیش خودم میگویم چه مسخره ! این ت*خ*م*ی ترین فالی بود که در زندگیم دیده ام !!

/ 1 نظر / 6 بازدید
ارامیس

من فکر میکنم تو باید خوشگل باشی