قرار است حواسم را حسابی جمع کنم...خاطرم باشد چیزی جا نگذارم و هر وقت سرم را گذاشتم روی سینه ات ...به صدایت خوب گوش کنم....

فقط امیدوارم برای کمک ،خدا هم به موقع برسد !!

/ 2 نظر / 7 بازدید
مجید

خدا هست یعنی قاعدتا باید باشد