و اين هم پايان فصلی که گذشت!

ديشب قرص نخوردم.....

تا خود صبح فکر کردم :

به تو...به حرفات......به آرزو مون!

تو خوبی .....خيلی خوب:

تو خوبی اندازه همه کلمه های خوب دنيا .....

همه کلمه های خوب ؛؛

مثل برگرد!

مثل بمون!

مثل دوستت دارم !!

منو از اينجا ببر .....من نمی خوام اينجا بمونم...هر جا که شد....هرجا بشه ميام

قول می دم غر نزنم...بهونه نگيرم و ..گريه نکنم....قرصامم با خودم نميارم...تو فقط منو  با خودت

ببر...هر جا که شد

من ديگه از اين غار لعنتی خسته شدم...

/ 0 نظر / 14 بازدید