مــن ایــنجا بـــس دلـــم تنــگ اســت

اینجا سیاهی ست...اما همه ی من نیست

» ۱۳٩٦/٤/٢۱ :: ۱۳٩٦/٤/٢۱
» ۱۳٩٥/۱٠/۱۳ :: ۱۳٩٥/۱٠/۱۳
» ۱۳٩٥/٩/٢٥ :: ۱۳٩٥/٩/٢٥
» ۱۳٩٥/٧/٧ :: ۱۳٩٥/٧/٧
» ۱۳٩٥/٦/٢ :: ۱۳٩٥/٦/٢
» ۱۳٩٥/٤/٢٦ :: ۱۳٩٥/٤/٢٦
» ۱۳٩٥/۳/٢ :: ۱۳٩٥/۳/٢
» ۱۳٩٥/۱/۳ :: ۱۳٩٥/۱/۳
» ۱۳٩٤/۱۱/٢٩ :: ۱۳٩٤/۱۱/٢٩
» ۱۳٩٤/۸/۱٩ :: ۱۳٩٤/۸/۱٩
» ۱۳٩٤/٧/۱٦ :: ۱۳٩٤/٧/۱٦
» ۱۳٩٤/٥/٢٥ :: ۱۳٩٤/٥/٢٥
» ۱۳٩٤/۳/۱٦ :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» ۱۳٩٤/٢/٤ :: ۱۳٩٤/٢/٤
» ۱۳٩۳/۱٢/٢ :: ۱۳٩۳/۱٢/٢
» ۱۳٩۳/۱٠/٢ :: ۱۳٩۳/۱٠/٢
» ۱۳٩۳/۳/۱٦ :: ۱۳٩۳/۳/۱٦
» ۱۳٩۳/۱/۱۱ :: ۱۳٩۳/۱/۱۱
» ۱۳٩٢/۱٢/٢ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢
» ۱۳٩٢/۱۱/٦ :: ۱۳٩٢/۱۱/٦
» ۱۳٩٢/٩/٤ :: ۱۳٩٢/٩/٤
» ۱۳٩٢/۸/٧ :: ۱۳٩٢/۸/٧
» ۱۳٩٢/٧/۸ :: ۱۳٩٢/٧/۸
» ۱۳٩٢/٧/۱ :: ۱۳٩٢/٧/۱
» ۱۳٩٢/٦/۱٧ :: ۱۳٩٢/٦/۱٧
» ۱۳٩٢/٦/۳ :: ۱۳٩٢/٦/۳
» ۱۳٩٢/٥/٢٠ :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» ۱۳٩٢/٥/۱٩ :: ۱۳٩٢/٥/۱٩
» ۱۳٩٢/٥/۱۳ :: ۱۳٩٢/٥/۱۳
» ۱۳٩٢/٥/٩ :: ۱۳٩٢/٥/٩
» ۱۳٩٢/٤/٢٩ :: ۱۳٩٢/٤/٢٩
» ۱۳٩٢/٤/٢٢ :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ۱۳٩٢/٤/٢٢ :: ۱۳٩٢/٤/٢٢
» ۱۳٩٢/٤/۱۸ :: ۱۳٩٢/٤/۱۸
» ۱۳٩٢/٤/۱٠ :: ۱۳٩٢/٤/۱٠
» ۱۳٩٢/٤/٥ :: ۱۳٩٢/٤/٥
» ۱۳٩٢/۳/۱ :: ۱۳٩٢/۳/۱
» ۱۳٩٢/٢/٢٦ :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» ۱۳٩٢/٢/٢٢ :: ۱۳٩٢/٢/٢٢
» ۱۳٩٢/٢/۱٢ :: ۱۳٩٢/٢/۱٢
» ۱۳٩٢/٢/٤ :: ۱۳٩٢/٢/٤
» ۱۳٩٢/۱/۳٠ :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
» ۱۳٩٢/۱/٢٩ :: ۱۳٩٢/۱/٢٩
» ۱۳٩٢/۱/٢۳ :: ۱۳٩٢/۱/٢۳
» ۱۳٩٢/۱/۱٢ :: ۱۳٩٢/۱/۱٢
» ۱۳٩٢/۱/۸ :: ۱۳٩٢/۱/۸
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٤ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٤
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٢ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٢
» ۱۳٩۱/۱٢/۱ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» ۱۳٩۱/۱۱/۱٥ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱٥
» ۱۳٩۱/۱۱/۱۱ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» ۱۳٩۱/۱۱/۱ :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» ۱۳٩۱/۱٠/٢۸ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٥ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٥
» ۱۳٩۱/۱٠/٢٢ :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» ۱۳٩۱/۱٠/۱۸ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٥ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٥
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٤ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» ۱۳٩۱/۱٠/۱٢ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» ۱۳٩۱/۱٠/٧ :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» ۱۳٩۱/۱٠/٤ :: ۱۳٩۱/۱٠/٤
» ۱۳٩۱/٩/۳٠ :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» ۱۳٩۱/٩/٢٥ :: ۱۳٩۱/٩/٢٥
» ۱۳٩۱/٩/٢۱ :: ۱۳٩۱/٩/٢۱
» ۱۳٩۱/٩/۱۸ :: ۱۳٩۱/٩/۱۸
» ۱۳٩۱/٩/۱۱ :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» ۱۳٩۱/٩/٦ :: ۱۳٩۱/٩/٦
» ۱۳٩۱/۸/۳٠ :: ۱۳٩۱/۸/۳٠
» ۱۳٩۱/۸/٢٧ :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» ۱۳٩۱/۸/٢٤ :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» این یک پشیمانیِ تمام عیار است . :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» ۱۳٩۱/۸/۱٦ :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» ۱۳٩۱/۸/۱٠ :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» ۱۳٩۱/۸/۸ :: ۱۳٩۱/۸/۸
» ۱۳٩۱/٧/٢٦ :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» ۱۳٩۱/٧/٢٠ :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» ۱۳٩۱/٧/۱۸ :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» ۱۳٩۱/٧/٩ :: ۱۳٩۱/٧/٩
» ۱۳٩۱/٦/٢٩ :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» ۱۳٩۱/٦/٢٩ :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» ۱۳٩۱/٦/٢٤ :: ۱۳٩۱/٦/٢٤
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٦ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٦
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٥ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» ۱۳٩٠/۱۱/۱۳ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٢ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» ۱۳٩٠/۱۱/۱٢ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٢
» ۱۳٩٠/۱۱/۱۱ :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۱
» ۱۳٩٠/۱۱/٩ :: ۱۳٩٠/۱۱/٩
» ۱۳٩٠/۱۱/۸ :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» ۱۳٩٠/۱۱/٧ :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» ۱۳٩٠/۱۱/٢ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢
» ۱۳٩٠/۱۱/٢ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢
» ۱۳٩٠/۱٠/۳٠ :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٧ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» ۱۳٩٠/۱٠/٢۱ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۱
» ۱۳٩٠/۱٠/٢٠ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» ۱۳٩٠/۱٠/۱۸ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» ۱۳٩٠/۱٠/۱٦ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٦
» ۱۳٩٠/۱٠/۱۳ :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۳
» ۱۳٩٠/۱٠/٤ :: ۱۳٩٠/۱٠/٤
» ۱۳٩٠/۱٠/٢ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» ۱۳٩٠/۱٠/٢ :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» ۱۳٩٠/٩/۳٠ :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
» ۱۳٩٠/٩/٢۸ :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» ۱۳٩٠/٩/٢٦ :: ۱۳٩٠/٩/٢٦
» تو اگر می تونی ساعتها رو به عقب برگردون :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
» ۱۳٩٠/٩/٢٤ :: ۱۳٩٠/٩/٢٤
» ۱۳٩٠/٩/٢٢ :: ۱۳٩٠/٩/٢٢
» ۱۳٩٠/٩/٢٠ :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» ۱۳٩٠/٩/۱٩ :: ۱۳٩٠/٩/۱٩
» ۱۳٩٠/٩/۱۸ :: ۱۳٩٠/٩/۱۸
» ۱۳٩٠/٩/۱٦ :: ۱۳٩٠/٩/۱٦
» ۱۳٩٠/٩/۱٥ :: ۱۳٩٠/٩/۱٥
» ۱۳٩٠/٩/۱۳ :: ۱۳٩٠/٩/۱۳
» ۱۳٩٠/٩/۱۱ :: ۱۳٩٠/٩/۱۱
» . . . :: ۱۳٩٠/٩/٧
» ۱۳٩٠/٩/٦ :: ۱۳٩٠/٩/٦
» ۱۳٩٠/٩/٤ :: ۱۳٩٠/٩/٤
» ۱۳٩٠/٩/٢ :: ۱۳٩٠/٩/٢
» ۱۳٩٠/۸/۳٠ :: ۱۳٩٠/۸/۳٠
» ۱۳٩٠/۸/٢٩ :: ۱۳٩٠/۸/٢٩
» ۱۳٩٠/۸/٢٧ :: ۱۳٩٠/۸/٢٧
» ۱۳٩٠/۸/٢٤ :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» ۱۳٩٠/۸/٢٢ :: ۱۳٩٠/۸/٢٢
» ۱۳٩٠/۸/٢۱ :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» ۱۳٩٠/۸/۱۸ :: ۱۳٩٠/۸/۱۸
» ۱۳٩٠/۸/۱٧ :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» ۱۳٩٠/۸/۱٥ :: ۱۳٩٠/۸/۱٥
» ۱۳٩٠/۸/۱٤ :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» ۱۳٩٠/۸/۱٠ :: ۱۳٩٠/۸/۱٠
» ۱۳٩٠/۸/٩ :: ۱۳٩٠/۸/٩
» ۱۳٩٠/۸/۸ :: ۱۳٩٠/۸/۸
» ۱۳٩٠/۸/٥ :: ۱۳٩٠/۸/٥
» ۱۳٩٠/۸/۳ :: ۱۳٩٠/۸/۳
» ۱۳٩٠/۸/٢ :: ۱۳٩٠/۸/٢
» ۱۳٩٠/٧/۳٠ :: ۱۳٩٠/٧/۳٠
» ۱۳٩٠/٧/٢٩ :: ۱۳٩٠/٧/٢٩
» ۱۳٩٠/٧/٢٧ :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» ۱۳٩٠/٧/٢٥ :: ۱۳٩٠/٧/٢٥
» ۱۳٩٠/٧/٢۳ :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» ۱۳٩٠/٧/٢۱ :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
» ۱۳٩٠/٧/۱٧ :: ۱۳٩٠/٧/۱٧
» ۱۳٩٠/٧/۱٥ :: ۱۳٩٠/٧/۱٥
» ۱۳٩٠/٧/۱۳ :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» ۱۳٩٠/٧/۱۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱۱
» ... :: ۱۳٩٠/٧/٧
» ۱۳٩٠/٧/٤ :: ۱۳٩٠/٧/٤
» ۱۳٩٠/٧/۱ :: ۱۳٩٠/٧/۱
» ۱۳٩٠/٦/٢٩ :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
» ۱۳٩٠/٦/٢۳ :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» ۱۳٩٠/٦/٢۳ :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» ۱۳٩٠/٦/٢٠ :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
» ۱۳٩٠/٦/۱٩ :: ۱۳٩٠/٦/۱٩
» ۱۳٩٠/٦/۱٦ :: ۱۳٩٠/٦/۱٦
» ۱۳٩٠/٦/۱٤ :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» ۱۳٩٠/٦/۱٢ :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» ۱۳٩٠/٦/۱٢ :: ۱۳٩٠/٦/۱٢
» ... :: ۱۳٩٠/٦/۱٠
» ۱۳٩٠/٦/۸ :: ۱۳٩٠/٦/۸
» ۱۳٩٠/٦/٤ :: ۱۳٩٠/٦/٤
» ۱۳٩٠/٦/٢ :: ۱۳٩٠/٦/٢
» ۱۳٩٠/٥/۳۱ :: ۱۳٩٠/٥/۳۱
» ۱۳٩٠/٥/۳٠ :: ۱۳٩٠/٥/۳٠
» ۱۳٩٠/٥/٢۸ :: ۱۳٩٠/٥/٢۸
» ۱۳٩٠/٥/٢٦ :: ۱۳٩٠/٥/٢٦
» ۱۳٩٠/٥/٢٥ :: ۱۳٩٠/٥/٢٥
» ۱۳٩٠/٥/٢۳ :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
» ۱۳٩٠/٥/٢٢ :: ۱۳٩٠/٥/٢٢
» ۱۳٩٠/٥/۱٩ :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» ۱۳٩٠/٥/۱۸ :: ۱۳٩٠/٥/۱۸
» ۱۳٩٠/٥/۱٥ :: ۱۳٩٠/٥/۱٥
» ۱۳٩٠/٥/۱۳ :: ۱۳٩٠/٥/۱۳
» ... :: ۱۳٩٠/٥/٦
» ۱۳٩٠/٥/۳ :: ۱۳٩٠/٥/۳
» ۱۳٩٠/٥/۱ :: ۱۳٩٠/٥/۱
» ۱۳٩٠/٤/۳٠ :: ۱۳٩٠/٤/۳٠
» ۱۳٩٠/٤/٢۸ :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
» ۱۳٩٠/٤/٢۳ :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
» ۱۳٩٠/٤/٢۱ :: ۱۳٩٠/٤/٢۱
» ۱۳٩٠/٤/٢۱ :: ۱۳٩٠/٤/٢۱
» ۱۳٩٠/٤/۱٧ :: ۱۳٩٠/٤/۱٧
» ۱۳٩٠/٤/۱٤ :: ۱۳٩٠/٤/۱٤
» ۱۳٩٠/٤/۱٠ :: ۱۳٩٠/٤/۱٠
» ۱۳٩٠/٤/٩ :: ۱۳٩٠/٤/٩
» ۱۳٩٠/٤/٧ :: ۱۳٩٠/٤/٧
» اطلاعیـــه :: ۱۳٩٠/٤/٥
» ۱۳٩٠/٤/٥ :: ۱۳٩٠/٤/٥
» ۱۳٩٠/٤/۳ :: ۱۳٩٠/٤/۳
» ۱۳٩٠/۳/٢٩ :: ۱۳٩٠/۳/٢٩
» ... :: ۱۳٩٠/۳/٤
» پایان نامه !! :: ۱۳٩٠/٢/۳
» ۱۳٩٠/٢/۱ :: ۱۳٩٠/٢/۱
» ۱۳٩٠/۱/۳۱ :: ۱۳٩٠/۱/۳۱
» ۱۳٩٠/۱/۳٠ :: ۱۳٩٠/۱/۳٠
» ۱۳٩٠/۱/٢٩ :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» ۱۳٩٠/۱/٢٧ :: ۱۳٩٠/۱/٢٧
» ۱۳٩٠/۱/٢٦ :: ۱۳٩٠/۱/٢٦
» ۱۳٩٠/۱/٢٥ :: ۱۳٩٠/۱/٢٥
» ۱۳٩٠/۱/٢٤ :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» ۱۳٩٠/۱/٢۳ :: ۱۳٩٠/۱/٢۳
» ... :: ۱۳٩٠/۱/٢٢
» ۱۳٩٠/۱/٢۱ :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
» ۱۳٩٠/۱/٢٠ :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» ۱۳٩٠/۱/۱٩ :: ۱۳٩٠/۱/۱٩
» ۱۳٩٠/۱/۱٧ :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
» ۱۳٩٠/۱/۱٦ :: ۱۳٩٠/۱/۱٦
» ۱۳٩٠/۱/۱٤ :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
» ۱۳٩٠/۱/۱٢ :: ۱۳٩٠/۱/۱٢
» ۱۳٩٠/۱/۱۱ :: ۱۳٩٠/۱/۱۱
» ۱۳٩٠/۱/٧ :: ۱۳٩٠/۱/٧
» ۱۳٩٠/۱/٧ :: ۱۳٩٠/۱/٧
» ۱۳٩٠/۱/٤ :: ۱۳٩٠/۱/٤
» بعد از 5روز سکوت... :: ۱۳٩٠/۱/۳
» ۱۳۸٩/۱٢/٢۸ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٧ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٧
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٦ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٦
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٥ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
» ۱۳۸٩/۱٢/٢۳ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۳
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٢ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٠ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٠
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۸ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۸ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٧ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٦ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٥ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٥ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۳ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
» احتمالا گم شدم.... :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» ۱۳۸٩/۱٢/۱۱ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٠ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
» ۱۳۸٩/۱٢/٩ :: ۱۳۸٩/۱٢/٩
» ۱۳۸٩/۱٢/۸ :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
» ... :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
» ۱۳۸٩/۱٢/٥ :: ۱۳۸٩/۱٢/٥
» ۱۳۸٩/۱٢/٤ :: ۱۳۸٩/۱٢/٤
» ۱۳۸٩/۱٢/۳ :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» ۱۳۸٩/۱٢/٢ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢
» ۱۳۸٩/۱۱/۳٠ :: ۱۳۸٩/۱۱/۳٠
» ۱۳۸٩/۱۱/۳٠ :: ۱۳۸٩/۱۱/۳٠
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٦ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٦ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
» ۱۳۸٩/۱۱/٢٤ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» ۱۳۸٩/۱۱/٢۱ :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٩ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» ۱۳۸٩/۱۱/۱۸ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٧ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٦ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٦
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٥ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٥
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٥ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٥
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٤ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» ۱۳۸٩/۱۱/۱۳ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۳
» ۱۳۸٩/۱۱/۱۳ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۳
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٢ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
» ۱۳۸٩/۱۱/۱۱ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» ۱۳۸٩/۱۱/٩ :: ۱۳۸٩/۱۱/٩
» ۱۳۸٩/۱۱/۸ :: ۱۳۸٩/۱۱/۸
» ۱۳۸٩/۱۱/۸ :: ۱۳۸٩/۱۱/۸
» ۱۳۸٩/۱۱/٧ :: ۱۳۸٩/۱۱/٧
» ۱۳۸٩/۱۱/٥ :: ۱۳۸٩/۱۱/٥
» ۱۳۸٩/۱۱/۳ :: ۱۳۸٩/۱۱/۳
» ۱۳۸٩/۱٠/۳٠ :: ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
» ۱۳۸٩/۱٠/٢۸ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» ۱۳۸٩/۱٠/٢٦ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٦
» ب مثل بــــــــــــــرف ! :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٥
» ۱۳۸٩/۱٠/٢۳ :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٩ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
» ۱۳۸٩/۱٠/۱۸ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» ۱۳۸٩/۱٠/۱٥ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» ۱۳۸٩/۱٠/۱۱ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» ۱۳۸٩/۱٠/٧ :: ۱۳۸٩/۱٠/٧
» ۱۳۸٩/۱٠/٦ :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
» ۱۳۸٩/۱٠/٥ :: ۱۳۸٩/۱٠/٥
» ۱۳۸٩/۱٠/۳ :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
» ۱۳۸٩/۱٠/۱ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱
» ۱۳۸٩/٩/٢٤ :: ۱۳۸٩/٩/٢٤
» ۱۳۸٩/٩/٢٢ :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» ۱۳۸٩/٩/٢۱ :: ۱۳۸٩/٩/٢۱
» ۱۳۸٩/٩/۱۸ :: ۱۳۸٩/٩/۱۸
» ۱۳۸٩/٩/۱٧ :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» ۱۳۸٩/٩/۱٦ :: ۱۳۸٩/٩/۱٦
» ۱۳۸٩/٩/۱٥ :: ۱۳۸٩/٩/۱٥
» ۱۳۸٩/٩/٩ :: ۱۳۸٩/٩/٩
» ۱۳۸٩/٩/۸ :: ۱۳۸٩/٩/۸
» ۱۳۸٩/٩/٧ :: ۱۳۸٩/٩/٧
» ۱۳۸٩/٩/٦ :: ۱۳۸٩/٩/٦
» ۱۳۸٩/٩/٥ :: ۱۳۸٩/٩/٥
» ۱۳۸٩/٩/۱ :: ۱۳۸٩/٩/۱
» ۱۳۸٩/۸/٢٩ :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» بدون شرح و بدون دلیل !! :: ۱۳۸٩/۸/٢٩
» ۱۳۸٩/۸/٢۳ :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
» ۱۳۸٩/۸/٢٢ :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» ۱۳۸٩/۸/۱۸ :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» بی نهایت عاشقانه :: ۱۳۸٩/۸/۱٥
» ۱۳۸٩/۸/۱٢ :: ۱۳۸٩/۸/۱٢
» . . . :: ۱۳۸٩/۸/۱٠
» ۱۳۸٩/۸/٦ :: ۱۳۸٩/۸/٦
» ۱۳۸٩/۸/٤ :: ۱۳۸٩/۸/٤
» ۱۳۸٩/۸/۱ :: ۱۳۸٩/۸/۱
» ۱۳۸٩/٧/۳٠ :: ۱۳۸٩/٧/۳٠
» ۱۳۸٩/٧/٢٥ :: ۱۳۸٩/٧/٢٥
» ۱۳۸٩/٧/٢۳ :: ۱۳۸٩/٧/٢۳
» ۱۳۸٩/٧/٢۱ :: ۱۳۸٩/٧/٢۱
» ۱۳۸٩/٧/٢٠ :: ۱۳۸٩/٧/٢٠
» ۱۳۸٩/٧/۱٦ :: ۱۳۸٩/٧/۱٦
» ۱۳۸٩/٧/۱٢ :: ۱۳۸٩/٧/۱٢
» ۱۳۸٩/٧/٦ :: ۱۳۸٩/٧/٦
» ۱۳۸٩/٧/۱ :: ۱۳۸٩/٧/۱
» ۱۳۸٩/٦/٢٥ :: ۱۳۸٩/٦/٢٥
» ۱۳۸٩/٦/٢۳ :: ۱۳۸٩/٦/٢۳
» ۱۳۸٩/٦/٢۱ :: ۱۳۸٩/٦/٢۱
» ۱۳۸٩/٦/۱٩ :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» ؟؟ :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
» ۱۳۸٩/٦/۱٠ :: ۱۳۸٩/٦/۱٠
» ۱۳۸٩/٦/٥ :: ۱۳۸٩/٦/٥
» ۱۳۸٩/٦/۳ :: ۱۳۸٩/٦/۳
» ۱۳۸٩/٦/۱ :: ۱۳۸٩/٦/۱
» ۱۳۸٩/٥/۳۱ :: ۱۳۸٩/٥/۳۱
» ۱۳۸٩/٥/٢۸ :: ۱۳۸٩/٥/٢۸
» ۱۳۸٩/٥/٢٧ :: ۱۳۸٩/٥/٢٧
» ۱۳۸٩/٥/٢۳ :: ۱۳۸٩/٥/٢۳
» ۱۳۸٩/٥/٢٢ :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
» ۱۳۸٩/٥/٢٠ :: ۱۳۸٩/٥/٢٠
» ۱۳۸٩/٥/۱۸ :: ۱۳۸٩/٥/۱۸
» ۱۳۸٩/٥/۱٥ :: ۱۳۸٩/٥/۱٥
» ۱۳۸٩/٥/۱٢ :: ۱۳۸٩/٥/۱٢
» ۱۳۸٩/٥/۱ :: ۱۳۸٩/٥/۱
» ۱۳۸٩/٤/۳۱ :: ۱۳۸٩/٤/۳۱
» ... :: ۱۳۸٩/٤/٢٩
» ۱۳۸٩/٤/٢٩ :: ۱۳۸٩/٤/٢٩
» ۱۳۸٩/٤/٢۸ :: ۱۳۸٩/٤/٢۸
» د ل س ن گ ! :: ۱۳۸٩/٤/٢٧
» ۱۳۸٩/٤/٢٥ :: ۱۳۸٩/٤/٢٥
» ۱۳۸٩/٤/٢٤ :: ۱۳۸٩/٤/٢٤
» ۱۳۸٩/٤/٢۱ :: ۱۳۸٩/٤/٢۱
» دل تنگیهای امروزم را مشق میکنم برایت...! :: ۱۳۸٩/٤/۱۸
» ... :: ۱۳۸٩/٤/۱٦
» ... :: ۱۳۸٩/٤/۱۱
» ۱۳۸٩/٤/۸ :: ۱۳۸٩/٤/۸
» ۱۳۸٩/٤/٦ :: ۱۳۸٩/٤/٦
» فالم...!! :: ۱۳۸٩/٤/۳
» ۱۳۸٩/٤/۳ :: ۱۳۸٩/٤/۳
» ۱۳۸٩/۳/۳۱ :: ۱۳۸٩/۳/۳۱
» ۱۳۸٩/۳/٢٥ :: ۱۳۸٩/۳/٢٥
» ۱۳۸٩/۳/٢۳ :: ۱۳۸٩/۳/٢۳
» ۱۳۸٩/۳/٢٠ :: ۱۳۸٩/۳/٢٠
» ۱۳۸٩/۳/۱٩ :: ۱۳۸٩/۳/۱٩
» ۱۳۸٩/۳/۱۸ :: ۱۳۸٩/۳/۱۸
» ۱۳۸٩/۳/۱٧ :: ۱۳۸٩/۳/۱٧
» ۱۳۸٩/۳/۱٥ :: ۱۳۸٩/۳/۱٥
» ۱۳۸٩/۳/۱۱ :: ۱۳۸٩/۳/۱۱
» ۱۳۸٩/۳/۱۱ :: ۱۳۸٩/۳/۱۱
» ۱۳۸٩/۳/٩ :: ۱۳۸٩/۳/٩
» ۱۳۸٩/۳/۸ :: ۱۳۸٩/۳/۸
» ۱۳۸٩/۳/٥ :: ۱۳۸٩/۳/٥
» ۱۳۸٩/۳/٢ :: ۱۳۸٩/۳/٢
» ۱۳۸٩/٢/٢٦ :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
» ... :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
» ۱۳۸٩/٢/٢٥ :: ۱۳۸٩/٢/٢٥
» مرا اهلی کن !! :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
» ۱۳۸٩/٢/٢۱ :: ۱۳۸٩/٢/٢۱
» ... :: ۱۳۸٩/٢/٢٠
» ۱۳۸٩/٢/۱۸ :: ۱۳۸٩/٢/۱۸
» گاهی ! :: ۱۳۸٩/٢/۱٧
» ۱۳۸٩/٢/۱٤ :: ۱۳۸٩/٢/۱٤
» ۱۳۸٩/٢/۱٢ :: ۱۳۸٩/٢/۱٢
» ۱۳۸٩/٢/۱۱ :: ۱۳۸٩/٢/۱۱
» ۱۳۸٩/٢/٩ :: ۱۳۸٩/٢/٩
» Empty :: ۱۳۸٩/٢/٥
» ۱۳۸٩/۱/۳۱ :: ۱۳۸٩/۱/۳۱
» Closed :: ۱۳۸٩/۱/٢۳
» GUSH :: ۱۳۸٩/۱/٢٢
» ... :: ۱۳۸٩/۱/٢٠
» ۱۳۸٩/۱/۱٧ :: ۱۳۸٩/۱/۱٧
» ۱۳۸٩/۱/۱٦ :: ۱۳۸٩/۱/۱٦
» بایان من ! :: ۱۳۸٩/۱/۱۳
» ۱۳۸۸/۱٢/٢۸ :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۸
» ۱۳۸۸/۱٢/٢٥ :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٥
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٩ :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٩
» ۱۳۸۸/۱٢/۱٧ :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٧
» ... :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۳
» ۱۳۸۸/۱٢/۸ :: ۱۳۸۸/۱٢/۸
» ۱۳۸۸/۱٢/٥ :: ۱۳۸۸/۱٢/٥
» MY Wish :: ۱۳۸۸/۱٢/٤
» ۱۳۸۸/۱۱/٢۸ :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۸
» بدون نقطه ! :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٢
» ... :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
» ۱۳۸۸/۱۱/۱٤ :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
» ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
» ۱۳۸۸/۱۱/٩ :: ۱۳۸۸/۱۱/٩
» ۱۳۸۸/۱۱/٧ :: ۱۳۸۸/۱۱/٧
» ۱۳۸۸/۱۱/٦ :: ۱۳۸۸/۱۱/٦
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٩ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٩
» ۱۳۸۸/۱٠/٢۸ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
» بقول یریسا ! :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٤ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٤
» ۱۳۸۸/۱٠/٢٢ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٢
» حکایت این وبلاگ ! :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
» هشدار ! :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۳
» say this is NOT dream :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
» ۱۳۸۸/۱٠/٧ :: ۱۳۸۸/۱٠/٧
» ۱۳۸۸/۱٠/۱ :: ۱۳۸۸/۱٠/۱
» ۱۳۸۸/٩/٢٤ :: ۱۳۸۸/٩/٢٤
» ۱۳۸۸/٩/٢٢ :: ۱۳۸۸/٩/٢٢
» ۱۳۸۸/٩/٢٠ :: ۱۳۸۸/٩/٢٠
» ۱۳۸۸/٩/۱٧ :: ۱۳۸۸/٩/۱٧
» باید عاشقی را از تو بلد شد... :: ۱۳۸۸/٩/۱٥
» ۱۳۸۸/٩/۱٢ :: ۱۳۸۸/٩/۱٢
» بدون هیچ عنوانی :: ۱۳۸۸/٩/٦
» من متولد شدم :: ۱۳۸۸/٩/۱
» سه نقطه ! :: ۱۳۸۸/۸/٢٩
» ۱۳۸۸/۸/٢٥ :: ۱۳۸۸/۸/٢٥
» ۱۳۸۸/۸/٢۱ :: ۱۳۸۸/۸/٢۱
» همان شب بارانی :: ۱۳۸۸/۸/٢٠
» تا من..... :: ۱۳۸۸/۸/۱٧
» ۱۳۸۸/۸/۱٦ :: ۱۳۸۸/۸/۱٦
» واما باران :: ۱۳۸۸/۸/۱۳
» آبیه همیشه آبی :: ۱۳۸۸/۸/٩
» خالی ! :: ۱۳۸۸/۸/٥
» ... :: ۱۳۸۸/۸/٤
» ۱۳۸۸/۸/٢ :: ۱۳۸۸/۸/٢
» ۱۳۸۸/٧/۳٠ :: ۱۳۸۸/٧/۳٠
» ۱۳۸۸/٧/٢٩ :: ۱۳۸۸/٧/٢٩
» با تمام سختی ها ببین چه آسان با توام! :: ۱۳۸۸/٦/۳٠
» های...! :: ۱۳۸۸/٤/٢٥
» حرفهایی برای ماندن :: ۱۳۸۸/۳/٢٩
» تنهایی ! :: ۱۳۸۸/۳/۱۱
» بیا بیا ! :: ۱۳۸۸/٢/٢٠
» وقتی به من فکر می کنی....! :: ۱۳۸۸/٢/٥
» من اینجا.... :: ۱۳۸۸/۱/٢۳
» من...خودم....! :: ۱۳۸۸/۱/٢٠
» بدون توضیح ! :: ۱۳۸۸/۱/۱۸
» آی عشق آی عشق........چهره ی سرخت پیداست ! :: ۱۳۸۸/۱/۱٢
» دل میل تو داره..... :: ۱۳۸٧/۱٢/۸
» خوابم را دزدیدی !! :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٥
» بیا بیا نفس بده !! :: ۱۳۸٧/۱۱/٢
» من کسی خواهم شد ! :: ۱۳۸٧/۱٠/٧
» من 6 ماهه شدم......! :: ۱۳۸٧/٩/٢٧
» چون من !! :: ۱۳۸٧/٩/۸
» یک جرعه آسمان !! :: ۱۳۸٧/۸/٢٥
» بار هستی!! :: ۱۳۸٧/۸/۱٦
» دی..دلی.....دلی........دلم !! :: ۱۳۸٧/۸/٤
» معجزه یعنی تو !! :: ۱۳۸٧/٧/۱٤
» دنیا ..دنیا..دلتنگی ! :: ۱۳۸٧/٧/٧
» برای کتی ...همان دختر مو فر چشم عسلی !! :: ۱۳۸٧/٦/٢٥
» ۱۳۸٧/٦/٢٢ :: ۱۳۸٧/٦/٢٢
» همه چیزهای دور نریختنی !! :: ۱۳۸٧/٦/۱٥
» حقیقت یعنی همین !! :: ۱۳۸٧/٦/٦
» /!؟/ :: ۱۳۸٧/٥/٢۳
» ۱۳۸٧/٥/۱٢ :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
» گاهی دلم برای خودم تنگ می شود !! :: ۱۳۸٧/٥/٩
» !! :: ۱۳۸٧/٥/٤
» سا........سا...ساکت ! :: ۱۳۸٧/٤/٢٩
» ۱۳۸٧/٤/٢٥ :: ۱۳۸٧/٤/٢٥
» تمام من ! :: ۱۳۸٧/٤/۱۸
» ۱۳۸٧/٤/۱٢ :: ۱۳۸٧/٤/۱٢
» ......... :: ۱۳۸٧/٤/٩
» باران یعنی تو بر می گردی ! :: ۱۳۸٧/٤/٥
» ۱۳۸٧/۳/٢۸ :: ۱۳۸٧/۳/٢۸
» همین اکنون است!! :: ۱۳۸٧/۳/۱٩
» هوای من بد است ! :: ۱۳۸٧/۳/۱
» همیشه ساده !! :: ۱۳۸٧/٢/۱٩
» ۱۳۸٧/٢/٥ :: ۱۳۸٧/٢/٥
» همه بودن های من !! :: ۱۳۸٧/۱/۱۳
» کودکانه هایم! :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٦
» ۱۳۸٦/۱٢/۱٦ :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٦
» بیا منو آزاد کن.... بگیر تو آغوش خودت!! :: ۱۳۸٦/۱٢/۱
» تو آرزوی آخری ! :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٧
» ۱۳۸٦/۱۱/۱٢ :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٢
» ساده و خودمونی! :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٠
» گوشم کن ! :: ۱۳۸٦/۱۱/٩
» اين منم؟ :: ۱۳۸٦/۱۱/٢
» عشق تو عجب حکايتی شده؟ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٤
» نيست شو ! :: ۱۳۸٦/۱٠/٥
» شبي باراني در پاريس! :: ۱۳۸٦/٩/۱۸
» باران که می بارد تو در راهی! :: ۱۳۸٦/٩/۱٢
» ۱۳۸٦/٩/٦ :: ۱۳۸٦/٩/٦
» يک زندگی ديگر ! :: ۱۳۸٦/٩/۱
» ستاره هامو پس بده !! :: ۱۳۸٦/۸/۱٠
» دوباره !؟ :: ۱۳۸٦/٧/٢٧
» مهم نبود!! :: ۱۳۸٦/٧/۱۳
» !! :: ۱۳۸٦/٦/٢۱
» ...... :: ۱۳۸٦/٦/۱٥
» من به نوميدی خود معتادم! :: ۱۳۸٦/٥/۱٩
» آخرين تلاش! :: ۱۳۸٦/٥/۱۱
» من چيزیم شده انگار! :: ۱۳۸٦/٥/۱۱
» آيا اين من بودم که دوباره متولد شده بودم؟؟ :: ۱۳۸٦/٤/٢٧
» بيا که زمان جشن گرفته است ! :: ۱۳۸٦/٤/٢٠
» تسکينم بده! :: ۱۳۸٦/٤/۱٧
» کمی شادی بیشتر....کمی زندگی بيشتر! :: ۱۳۸٦/٤/۱٤
» بيا زندگی را بدزديم! :: ۱۳۸٦/٤/۱٢
» اين وبلاگ ابدی ست !! :: ۱۳۸٦/٤/۸
» و امشب ثبت می کنم..... :: ۱۳۸٦/٤/٧
» و اين هم پايان فصلی که گذشت! :: ۱۳۸٦/۳/۸
» ..... :: ۱۳۸٦/۳/٢
» .....سفيد...... :: ۱۳۸٦/٢/٢٩
» يه کم پنجره! :: ۱۳۸٦/٢/٢٤
» هی...با توام :: ۱۳۸٦/٢/٢۱
» بمون! :: ۱۳۸٦/٢/۱٦
» اکنون هم ديگر رنگی ندارد !! :: ۱۳۸٦/٢/۱٢
» ۱۳۸٦/۱/٢٧ :: ۱۳۸٦/۱/٢٧
» تو تمومی !! :: ۱۳۸٦/۱/٢٤
» ۱۳۸٦/۱/۱٥ :: ۱۳۸٦/۱/۱٥
» دنيا.......من می نويسم! :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٥
» امروز روز ديگريست؟؟؟ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٥
» چه بگويم که دگر خسته ام از خستگی ام!!! :: ۱۳۸٥/۱۱/۳٠
» با تو ام...برای خود خودت!!! :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٠
» خدا ی من هست؟؟ :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٤
» يک عاشقانه ی گريان!! :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٠
» من چه سبزم و ..... :: ۱۳۸٥/۱۱/٥
» آزادم .....آزاد :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٦
» اين منم؟غريبه با من!!! :: ۱۳۸٥/۱٠/٦
» انگار هنگام آب است !!! تولد آبی تو!!! :: ۱۳۸٥/٩/۸
» اين وبلاگ واگذار شده است!! :: ۱۳۸٥/۸/٢٠
» و اين هم آخريش!! :: ۱۳۸٤/۱٠/۳٠
» هنوز دلم تنگ است!! :: ۱۳۸٤/۱٠/٥
» من بايد عبور می کردم :: ۱۳۸٤/٩/۳٠
» عجب حکايتی!! :: ۱۳۸٤/٩/٢۱
» من از مصاحبت آفتاب می آيم ..کجاست سايه؟؟ :: ۱۳۸٤/٩/٧
» يه دنيا پر از آه و آلوچه :: ۱۳۸٤/۸/٢۸
» آن مرد .... :: ۱۳۸٤/۸/٤
» و اما اينجا :: ۱۳۸٤/٦/٦
» بیــداد :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٦
» بازم امتحــان ؟ :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٩
» برای خودخودت!!!! :: ۱۳۸۳/٤/٢۸
» چيزی برای گفتن ندارم :: ۱۳۸۳/٢/٢٢
» اشتباهی در کار نبود!! :: ۱۳۸۳/٢/۱٥
» نجوای بی کلام :: ۱۳۸۳/٢/۱۳
» بايد صــبور بود!! :: ۱۳۸۳/۱/٢۳
» از سر بی حوصلگی :: ۱۳۸۳/۱/۸
» هزيانی به نام واقعيت در يک شب سرد :: ۱۳۸٢/۱٢/۱۸
» من قصه جديدی شنيدم :: ۱۳۸٢/۱٢/٩
» می خوام تموم کنم :: ۱۳۸٢/٩/٢٤
» الا ای پير فرزانه مکن منعم ز ميخانه که من در ترک پيمانه دلی پيمان شکن دارم :: ۱۳۸٢/٧/٢٢
» روزها اين چنين مي گذرد اما سخت :: ۱۳۸٢/٦/۸
» تشكرنامه...... :: ۱۳۸٢/٥/۱۳
» آيـــا واقعامـرگ پـايـان كبـوتر نيـست؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸٢/٤/٢٧
» هيـــس!!!!!!!!!!!!ی :: ۱۳۸٢/٤/۱٢
» مقصر كيه؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸٢/٤/٥
» دلــم تنگه برات!!!!!!!!!! :: ۱۳۸٢/۳/٢٧
» ما هم مي گذرونيـــم :: ۱۳۸٢/۳/۱۱
» سلام :: ۱۳۸٢/۳/۱
» سياست هاي جنگ براي عقيده هاي سياسي :: ۱۳۸٢/۱/٥
» امســــال هم گذشت :: ۱۳۸٢/۱/٤
» هفده؟....هجده؟...بيــــست......؟؟؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸۱/۱۱/٩
» امــــروزهم گذشت :: ۱۳۸۱/۱۱/٢
» بي نياز و تنها باش.............. :: ۱۳۸۱/۱٠/٢۳
» يه كم بخنديم به خدا ثواب داره :: ۱۳۸۱/۱٠/۱٢
» عصر چيپس و اينترنت :: ۱۳۸۱/۱٠/٥
» هر كجا هستم باشم آسمان مال من است :: ۱۳۸۱/٩/٢٧
» كاش با من مهربان تر بودي :: ۱۳۸۱/٩/۱٩
» از حالا شروع كنيم به نوشتن :: ۱۳۸۱/٩/۱۳
» ما مي تونيم آزاد باشيم؟ :: ۱۳۸۱/٩/۱۱
» عشق را زير باران بايد جست :: ۱۳۸۱/٩/٦
» من اينجا بس دلم تنگ است :: ۱۳۸۱/٩/٥
» ما هم عاشقيم؟ :: ۱۳۸۱/٩/٤
» انتظار و انتظار هي ميگن مياد بهار :: ۱۳۸۱/٩/٢
» گفتن خيلي سخته :: ۱۳۸۱/۸/٢۸
» مي دونم مي بينمت يه روز دوباره توي دنيايي كه ادمك نداره :: ۱۳۸۱/۸/٢٧
» bavar konam? :: ۱۳۸۱/۸/٢٧
» ساره ميخواد درس بخونه :: ۱۳۸۱/۸/٢٦
» man khaste shodam mesle hamishee :: ۱۳۸۱/۸/٢٦
» مرسي از همگي :: ۱۳۸۱/۸/٢٥

Design By : Pichak